§Vedtægt 2021

§ 1. Målgruppe & Formål

Stk. 1. Målgruppe

Primært: alle personer over 60 år samt alle førtidspensionister uanset alder, som er tilhørende Svendborg Kommune.

Sekundær: Ved ledige tider i huset kan andre almennyttige og "ikke seniorforeninger" benytte lokalerne

Stk. 2. Formål

Brugerrådet for Seniorhus Skallen er en selvorganiseret frivillig gruppe som i samarbejde med Kommunen -og i samråd med brugerne af huset, har til formål:

At gøre seniorhuset til et levende værested for målgruppen.

At fremme interessen for nye aktiviteter jf. målgruppen

§ 2. Anvendelse af lokalerne

Stk. 1

Lokalerne i Seniorhus Skallen kan gratis benyttes af ovennævnte målgruppe

Stk. 2.

Der må ikke tilberedes mad i nogen af de tilhørende 3 køkkener. De er kun beregnet som anretterkøkkener.

Stk 3.

Brugerne er til alle tider forpligtiget til at overholde gældende ordensreglement.

Stk. 4.

Seniorhus Skallen må ikke benyttes til nogen form for private arrangementer.

§ 3. Brugerrådets sammensætning

Stk. 1.

Brugerrådet skal bestå at minimum tre og maksimum fem medlemmer og en enkelt suppleant. Der kan højest indgå 1 person for hver brugergruppe.

§ 4. Årsmøde

Stk. 1.

Der afholdes årsmøde hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til årsmødet sker skriftligt med 4 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være brugerrådets formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Dagsorden samt indkomne forslag udsendes til lederne af de faste brugergrupper senest 8 dage før mødet.

Hver deltager har 1 stemme, således at hver individuel brugergruppe, uanset tilhørsforhold, kan sende 3 repræsentanter, svarende til 3 stemmer. Kun fremmødte deltagere har stemmeret. Afgivne fuldmagter godtages ikke. Valgbare til brugerrådet er brugere af Seniorhus Skallen, jf. målgruppen.

Stk. 2.

Dagsorden for årsmødet

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af to stemmetællere.

4. Formandens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af henholdsvis 2 og 3 brugerrådsmedlemmer og 1 suppleant.

7. Eventuelt.

Stk 3.

Brugerrådet vælges for en toårig periode.

Formand og et menigt medlem er på valg i ulige år.

Næstformand og et menigt medlem er på valg i lige år.

Suppleant er på valg hvert år.

Suppleanten har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

Se tillige § 7 stk. 1.

Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpel flertal.

§ 5. Konstituering.

Stk. 1. Brugerrådet vælges ved årsmødet og efterfølgende konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og to meninge medlemmer, ved et brugerråd på fem medlemmer.

Stk. 2.

Brugerrådet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede funktioner.

Stk. 3.

Brugerrådet formulerer selv forretningsordenen.

§ 6. Samarbejde.

Stk. 1.

Der foreligger en underskrevet samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune som udlåner og brugerrådet. Aftalen omfatter brugerrådets opgaver og Svendborg Kommunes økonomiske forpligtigelser. 

§ 7. Vedtægtsændringer.

Stk. 1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 afgivne stemmer på et årsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.

Vedtægtsændringerne vedtages på årsmødet og træder i kraft umiddelbart herefter.

Stk. 3.

Godkendt & Ikrafttrædelse: 17.06.2021.

Information

Seniorhus Skallen.

Møllergade 99, 5700 Svendborg

Mobil: 2172 7713

Mail: skallen@nypost.dk

Åbningstid

Åbningstider på kontoret:

Tirsdag & onsdag Kl. 10.00 - 11.00

Torsdag Kl. 12.00 - 13.00